درد دل

بار سفر روبسته ام دارم می رم به ناکجا

                                                                             دارم میرم به یک سفر به جادهای بی انتها

توجاده ای که یک سرش منم با ارزوی تو

                                        تو جاده ای بی انتها منم به جستجوی تو

تو جاده ای که یک سرش تو هستی و نگاه تو

                                         تو جادههای ارزو دارم مرم به راه تو

پنجره های قلبم من واشده به روی تو

                                       راهو به من نشون بده تا برسم به سوی تو

این سر جاده ها منم اون سر جاده ها تویی

                                      نشو نیتو به من بده که مقصدم فقط تویی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید