خدایا...

خدایا...

خدایا...

کسی را که قسمت کس دیگریست...

سرراهمان قرارنده...

تاشبهای دلتنگیش برای ما باشد

وروزهای خوشش برای دیگری!!!

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید