ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام

شیلامممممممممم فدای دوستای خوشمنگل خودم برمممممم دلم گرفته بود اومدم تو وب تا خودمو خالی کنم از دست این ادم هااخه چرا وقتی محل پسرها نمیذاری یاجواب تلفن هاش نمیدی میرن پشت سرت حرف الکی  میذانن اخه چراوقتی حرف هاش از یکی شنیدم بخدا شاخ در اوردمتاحالا دوتا ازدوست پسرهام که ترکشون کرده بودم  اینجوری بودن واقعا دیگه ازتمام پسرها میترسم حتی دیگه به دوچشم خودم هم اعتماد ندارم اخه اون ها میدونن که من به این چیزها خیلی حساسم میرن هرچه دلش میخواهنن پشت سرم حرف میزنن دیگه نمیخوام دوست پسر داشته باشم میخوام دیگه تنها باشم

شکلکــــ هـ ـاے آینـــ ـ ـــــاز

/ 0 نظر / 7 بازدید