عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه نداشتن کسی است که الفبای دوست داشتن را برایت تکرار کندوتوازاورسم محبت بیاموزی.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه گذاشتن سدی در برابر رودی است که از چشمانت جاری است.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه پنهان کردن قلبی است  که به اسفناک ترین حالت شکسته شده است.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه نداشتن شانه های محکمی است که بتوانی به آنها تکیه کنی و از غم زندگی برایش اشک بریزی.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه ناتمام ماندن قشنگ ترین داستان زندگی است که مجبوری آخرش را باجدایی به سرانجام برسانی.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه نداشتن یک همراه وافعی است که درسخت ترین شرایط همدم توباشد.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه به دست فراموشی سپردن قشنگ ترین احساس زندگی است.

عمیق ترین درد زندگی مردن نیست

بلکه یخ بستن تمام وجودآدم ها و بستن چشم هاست...!

/ 0 نظر / 8 بازدید