بعضی وقتا ..

 

 

بعضی وقتا این به ذهنم می یاد که ..

                                     بعضی وقتا این به ذهنم می یاد که ..

 

که انگار تو رو آفریدن برای من ..

تو قبلا یه جای کنار ستاره ها ، زندگی می کردی ..

تو رو آوردن روی زمین بخاطر من ..

 

بعضی وقتا این به ذهنم می یاد که ..

                                         که این جسم و این نگاه هاامانت هستن پیش من ..

                                         این لب و این آغوشامانت هستن پیش من ..

 

بعضی وقتا این به ذهنم می یاد که ..

                                         کهآیاتومنوتاآخرعمرهمینجوریخواهیخواست ..

                                        آیاایننگاه هایپر ازمحبتبرایهمیشههمینجوری خواهند موند ..

 

منمی دونمکهتوغریبههستیولیبازم ..

منمی دونمکهتوغریبههستیولیبازم ..

                                        بعضی وقتا این به ذهنم می یاد که ..

                                        بعضی وقتا این به ذهنم می یاد که ..

                                        بعضی وقتا این به ذهنم می یاد که ..

                                                                                    

/ 0 نظر / 13 بازدید