تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست ...

 تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست ...

تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست ...

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم ...

تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست ...

تنهایی را دوست دارم زیرا....

در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم گریست و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم 

 

 

همیشه در حالی که   

 

یه عالمه حسرت توی دلت  بیخ گلوت چسبیده  

 

یه عالمه اشک توی چشماته

یه عال

مه حسری دلت تلنبار شده

 

باید بگی : خب... خدافظ

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید