باهرکه نشستیم دل اورانشکستیم،

 

باهرکه نشستیم دل اورانشکستیم،

گرچه این جام پراززهرجفابود

خوردیم ولی حرمت ساقی نشکستیم.

 

 

 

درپناه دوست گفتم:زندگی رادوست دارم!

گفت:چون درپناه دوستی...

درتنگنای زندگی گفتم:زندگی ازتومتنفرم!

گفت:چون که احساس تنهایی می کنی...

درغروبی غمگین گفتم:زندگی سراپااندوهی!

گفت:چون دل درگرودیگری داری...

درسوت وکورنیمه شب گفتم:زندگی ساکتی!

گفت:ازبس که درفکری...

درعمق دریای بی کران گفتم:زندگی بی ساحلی!

گفت:چون که غرق دریای غمی...

درزیرگرمای طاقت فرساگفتم:زندگی آتشی!

گفت:چون که عاشق هستی...

درکویری سرسبزگفتم:زندگی بی شقایقی!

گفت:چون که شکست خورده ای!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید